สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

ยินดีต้อนรับสู่บทเรีัยนที่ 1 เรื่อง ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บทเรียนเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สัปดาห์ที่ 1

เรื่อง ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


จุดประสงค์การเรียนรู้
  • เพื่อศึกษาความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การวัดและประเมินผล
1. วัดจากการตอบคำถามในการนัดสนทนาในกระดานสนทนา
2. วัดจากการส่งแบบฝึกหัดท้ายบท

ในหัวข้อนี้ จะมีการวัดและประเมินผลจากการถามตอบ
ในกระดานสนทนา วันที่ .......... เวลา...........

 

กำหนดส่งแบบทดสอบท้ายบทที่ 1 ภายในวันที่.......... เวลา........
โดยการส่งแบบแนบไฟล์มาที่
E - Mail : Senigma11 @ hotmail.com 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ECOTOURISM

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและประเภทสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ ปฎิสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างระบบนิเวศกับสังคมมนุษย์ ศึกษาความหมาย ศึกษาหลักการ องค์ประกอบ ความเป็นมาแนวคิดของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นประเด็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทของประชาชนในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรมและสุขภาพและวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ของการจัดการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ชุมชน เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
2. การทำแบบฝึกหัดส่งทาง E - Mail

สื่อประกอบการเรียนการสอน
1. บทความทางวิชาการ
2. ภาพประกอบ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน
การส่งงานทดสอบประจำบท30 คะแนน
การถามตอบตามที่นัดหมาย 30 คะแนน

1.2 คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน

2. การประเมินผล ใช้เกณฑ์ตัดสินดังนี้
ช่วงคะแนน เกรด
80 – 100 A
75 – 79 B+
70 – 74 B
65 – 69 C+
60 – 64 C
55 – 59 D+
50 – 54 D
ต่ำกว่า 49 E

 


  พิธีเปิดตัวโครงการ "Unseen Thailand II สัมผัสจริงเมืองไทย"
  ททท. และภาคเอกชน รุกแผนแก้ไขฟื้นฟูตลาดท่องเที่ยวชายแดน
  การประชุมด่วนแก้ไขสถานการณ์ท่องเที่ยวจากผลกระทบเหตุการณ์
  ททท. จับมือเอ็น.ซี.ซีฯ จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวและดำน้ำครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
   
 
  ททท. เป็นเจ้าภาพจัด PATA Travel Mart 2004 ชูศักยภาพ การท่องเที่ยวไทยในเวทีโลก
  ททท. เชิญร่วมประกวดแหล่งท่องเที่ยวสะอาดและน่าเที่ยวชิงเงินรางวัล 10 ล้านบาท
 

บ้านแปกแซม แหล่งต้นน้ำชายแดน สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ททท. ร่วมกับ สทอ.เชิญชวนสมาชิก YCT เข้าร่วมโครงการ Eco – Camp
   
     

 
 
ฟอสซิลต้นไม้หินขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่
หิมพานต์แห่งล้านนา
ฟอลซิลหมีแพนด้า ในไทย